Algemene voorwaarden

LeefuitLiefde

LeefuitLiefde is de handelsnaam van Desperado BV en maakt technologieën en services waarmee mensen met elkaar in contact kunnen komen en community’s kunnen ontwikkelen. 

We brengen geen kosten in rekening voor het gebruik van LeefuitLiefde of de andere producten en services waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, tenzij we anders vermelden.

We verkopen je persoonsgegevens niet aan adverteerders en we delen geen informatie die jou direct kan identificeren (zoals je naam, e-mailadres of andere contactgegevens) met derden, tenzij je ons hier specifiek toestemming voor geeft.

In ons Privacybeleid wordt toegelicht hoe we je persoonsgegevens verzamelen en gebruiken om alle andere hieronder beschreven services te verlenen. 

1. De services die wij aanbieden

Het is onze missie om mensen de mogelijkheid te geven om zich te verbinden en de wereld liefdevoller te maken. We verstrekken de hieronder beschreven Producten en services aan jou om deze missie te bevorderen:

Jou een gepersonaliseerde ervaring bieden:

Je kunt berichten posten en op berichten reageren, connectie met andere leden maken en evenementen en activiteiten via onze redactie in de agenda plaatsen.

Je in contact brengen met mensen waar jij om geeft:

Je de mogelijkheid geven om jezelf te uiten en te communiceren over datgene wat jij belangrijk vindt: Je kunt jezelf op vele manieren uiten op LeefuitLiefde om te communiceren met vrienden, familie en anderen over datgene wat jij belangrijk vindt, bijvoorbeeld door het delen van statusupdates, liefdevolle foto’s, video’s en verhalen, door chatberichten te sturen, door evenementen of groepen te maken of door inhoud toe te voegen aan je profiel. 

De veiligheid, beveiliging en integriteit van onze services bevorderen, schadelijk gedrag bestrijden en onze gebruikerscommunity veilig houden:

Mensen zullen alleen een community opbouwen in LeefuitLiefde als ze zich veilig en beveiligd voelen. We doen ons best om de beveiliging (inclusief de beschikbaarheid, echtheid, integriteit en vertrouwelijkheid) van onze Producten en services te handhaven. We hebben een toegewijd team die de inhoud van berichten screent. Wanneer we ons bewust worden van aanstootgevende inhoud of gedrag, nemen we passende maatregelen, waaronder mogelijk je een melding sturen, hulp aanbieden, inhoud verwijderen, toegang tot bepaalde functies intrekken of beperken, een account uitschakelen of contact opnemen met de autoriteiten. Lees ons Privacybeleid voor meer informatie.

2. Hoe wordt gefinancierd

In plaats van te betalen voor het gebruik van LeefuitLiefde en de andere producten en services die we aanbieden, erken je door het gebruik van de site waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn. LeefuitLiefde wordt gefinancierd door vrijwillige bijdrages van leden en donateurs.

3. Je toezeggingen aan onze community

We bieden jou en anderen deze services ter bevordering van onze missie. In ruil daarvoor is het nodig dat jij de volgende toezeggingen doet:

1. Wie kan LeefuitLiefde gebruiken

Als mensen achter hun meningen en acties staan, is onze community veiliger en verantwoordelijker. Je moet om deze reden aan het volgende voldoen:

 • Geef je account dezelfde naam als de naam die je in het dagelijks leven gebruikt;
 • Geef accurate informatie over jezelf;
 • Maak slechts één account (je eigen account) en gebruik dit voor persoonlijke doeleinden;
 • Deel je wachtwoord niet, geef anderen geen toegang tot je LeefuitLiefde-account en draag je account niet over aan iemand anders (zonder onze toestemming).

We proberen LeefuitLiefde voor iedereen algemeen beschikbaar te maken, maar je kunt LeefuitLiefde in de volgende gevallen niet gebruiken:

 • Je bent jonger dan 13 jaar en bent daar eerlijk in. We controleren je niet. 
 • Als we je account eerder hebben uitgeschakeld wegens inbreuk op onze voorwaarden en ander beleid zoals van toepassing op je gebruik van LeefuitLiefde. Als we je account deactiveren vanwege een schending van onze voorwaarden en ander beleid, ga je ermee akkoord geen ander account te maken zonder onze toestemming. Als je de toestemming om een nieuw account te maken verkrijgt op basis van ons eigen goeddunken. Dit betekent of impliceert niet dat de disciplinaire maatregel verkeerd of zonder reden was.
 • Als je onze producten, services of software niet mag ontvangen op grond van de toepasselijke wetgeving.

2. Wat je in LeefuitLiefde kunt delen en doen

We willen dat mensen LeefuitLiefde gebruiken om zichzelf te uiten en om inhoud te delen die zij belangrijk vinden, maar dit mag niet ten koste gaan van de veiligheid en het welzijn van anderen of van de integriteit van onze community. Daarom ga je ermee akkoord dat je je niet zult bezighouden met het hieronder beschreven gedrag (noch anderen hierin helpt of ondersteunt):

 1. Je mag LeefuitLiefde niet gebruiken om iets te doen of te delen:
  • dat deze voorwaarden die van toepassing zijn op je gebruik van onze Producten, schendt;
  • dat onwettig, misleidend, discriminerend of frauduleus is (of iemand anders helpt om onze Producten op een dergelijke manier te gebruiken);
  • dat niet je eigendom is of waarvoor je niet de benodigde rechten hebt om het te delen;
  • dat inbreuk vormt op of een schending is van rechten van anderen, waaronder hun intellectuele-eigendomsrechten (zoals inbreuk op iemands auteursrecht of handelsmerk, of de distributie of verkoop van namaakgoederen of goederen die zijn verkregen door piraterij), tenzij een uitzondering of beperking van toepassing is op grond van toepasselijke wetgeving.
 2. Je mag geen virussen of schadelijke code uploaden, de services niet gebruiken om spam te versturen of iets anders doen dat onze Producten kan uitschakelen, overbelasten, verstoren of dat de correcte werking, integriteit, uitvoering of de juiste weergave van onze services, systemen of Producten kan belemmeren.
 3. Je mag geen gegevens verzamelen uit onze Producten of je hiertoe toegang verschaffen met behulp van geautomatiseerde middelen (zonder onze voorafgaande toestemming) of proberen om toegang te krijgen tot gegevens waarvoor je geen toestemming hebt om ze te raadplegen. We behouden ons ook al onze rechten voor tegen tekst- en datamining.
 4. Je mag geen proxy gebruiken bij gebruikersnamen of -wachtwoorden van Producten en deze ook niet aanvragen of verzamelen, en je mag geen misbruik maken van toegangstokens.
 5. Je mag gegevens die zijn verkregen van ons of via onze services niet verkopen, licentiëren of kopen, behalve zoals bepaald in de Platformvoorwaarden.
 6. Je mag geen misbruik maken van een kanaal voor rapportering, meldingen, geschillen of bezwaren, bijvoorbeeld door het indienen van frauduleuze, dubbele of ongegronde rapporten of bezwaren.

Inhoud die deze bepalingen schendt, kan door ons worden verwijderd of geblokkeerd. We kunnen je account ook opschorten of uitschakelen wegens gedrag dat deze bepalingen schendt.

Als we inhoud die je hebt gedeeld verwijderen omdat je de Richtlijnen voor de community hebt geschonden, informeren we je hierover en lichten we toe welke opties je hebt om nog een beoordeling aan te vragen, tenzij je deze Voorwaarden ernstig of herhaaldelijk hebt geschonden, of als we onszelf of anderen hierdoor blootstellen aan juridische aansprakelijkheid, onze community van gebruikers schade toebrengen, de integriteit of werking van een van onze services, systemen of Producten in gevaar brengen of verstoren, wanneer we beperkt zijn vanwege technische beperkingen of als dit ons om juridische redenen niet is toegestaan.

We sporen je aan, ter ondersteuning van onze community, inhoud en gedragingen te rapporteren die volgens jou inbreuk vormen op je rechten (waaronder intellectuele-eigendomsrechten) of onze voorwaarden en beleidsregels, als deze functie bestaat in je rechtsgebied.

We kunnen toegang tot inhoud, functies, services of informatie ook verwijderen of beperken als we vaststellen dat zoiets redelijkerwijs nodig is om misbruik van onze services of negatieve juridische of wettelijke gevolgen voor LeefuitLiefde te voorkomen of te beperken.

3. De toestemmingen die je ons verleent

We hebben bepaalde toestemmingen van je nodig om onze services aan te bieden:

 1. Toestemming om de inhoud die je maakt en deelt, te gebruiken: Sommige inhoud die je deelt of uploadt, zoals foto’s of video’s, kan zijn beschermd door wetgeving op het gebied van intellectuele eigendom.

Jij bent de eigenaar van de intellectuele-eigendomsrechten (zoals auteursrecht of handelsmerken) op dergelijke inhoud die je maakt en die je deelt op LeefuitLiefde die je gebruikt. Niets in deze Voorwaarden ontneemt je de rechten die je hebt op je eigen inhoud. Het staat je vrij om je inhoud te delen met iedereen en waar dan ook.

Je moet ons echter enkele juridische toestemmingen (ook wel bekend als ‘licentie’) geven om die inhoud te gebruiken, zodat we onze diensten kunnen aanbieden. Dit is uitsluitend ten behoeve van het aanbieden en verbeteren van onze Producten en diensten die worden beschreven in Artikel 1 hiervoor.

Het betreft hier specifiek het volgende: wanneer je op of in verband met onze Producten inhoud deelt, plaatst of uploadt die valt onder intellectuele-eigendomsrechten, verleen je ons een niet-exclusieve, overdraagbare, sublicentieerbare, royaltyvrije en wereldwijde licentie om je inhoud te hosten, te gebruiken, te distribueren, aan te passen, uit te voeren, te kopiëren, in het openbaar weer te geven of te vertonen, te vertalen en om hiervan afgeleide werken te maken. Dit houdt bijvoorbeeld in dat wanneer je een foto deelt op LeefuitLiefde, je ons toestemming geeft om deze foto op te slaan, te kopiëren en te delen met anderen (uiteraard in overeenstemming met je instellingen). Deze licentie zal eindigen als je inhoud uit onze systemen is verwijderd.

Je kunt individuele inhoud die je deelt, plaatst of uploadt op elk moment verwijderen. Bovendien wordt alle inhoud die wordt geplaatst op je persoonlijke account verwijderd als je je account verwijdert. Bij het verwijderen van een account wordt niet automatisch inhoud verwijderd die je plaatst vanuit de rol van beheerder van een pagina of inhoud die je samen met andere gebruikers maakt, zoals foto’s in Gedeelde albums die zichtbaar kunnen blijven voor andere albumleden.

Het kan maximaal 90 dagen duren om inhoud te verwijderen nadat we beginnen met het proces van de accountverwijdering of een verzoek om verwijdering van inhoud ontvangen. Als je inhoud naar de prullenbak stuurt, begint het verwijderingsproces automatisch binnen 30 dagen, tenzij je ervoor kiest de inhoud eerder te verwijderen. Terwijl het verwijderingsproces voor zulke inhoud bezig is, is de inhoud niet langer zichtbaar voor andere gebruikers. Nadat de inhoud is verwijderd, kan het ons nog 90 dagen kosten om deze te verwijderen uit back-ups en herstelsystemen voor noodgevallen.

In de volgende situaties wordt inhoud niet binnen 90 dagen verwijderd nadat het verwijderingsproces van het account of de inhoud begint:

 • als je inhoud is gebruikt door anderen in overeenstemming met deze licentie en zij de inhoud niet hebben verwijderd (in dat geval blijft deze licentie van toepassing totdat die inhoud is verwijderd);
 • als verwijdering binnen 90 dagen niet mogelijk is vanwege technische beperkingen van onze systemen. In dat geval voltooien we de verwijdering zo snel als technisch mogelijk is; of
 • als onmiddellijke verwijdering ons zou beperken in onze mogelijkheden om:
  • illegale activiteiten of schending van onze voorwaarden en beleidsregels te onderzoeken of op te sporen (bijvoorbeeld om misbruik van onze Producten of systemen te identificeren en te onderzoeken);
  • de veiligheid, integriteit en de beveiliging van onze Producten, systemen, diensten, onze medewerkers en gebruikers te beschermen en onszelf te verdedigen;
  • te voldoen aan wettelijke verplichtingen voor het bewaren van bewijsmateriaal, inclusief gegevens die Meta-bedrijven die financiële producten en diensten leveren, bewaren om te voldoen aan alle wettelijke verplichtingen op het gebied van het bijhouden van gegevens; of
  • te voldoen aan een verzoek van een gerechtelijke of bestuurlijke instantie, wetshandhavende autoriteiten of een overheidsinstantie,

in dat geval wordt de inhoud niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor deze wordt bewaard (de exacte duur verschilt per geval).

In elk van bovenstaande gevallen blijft de licentie van kracht totdat de inhoud volledig is verwijderd.

 1. Toestemming om software die je gebruikt of downloadt, bij te werken: Als je onze software downloadt of gebruikt, geef je ons toestemming om, indien beschikbaar, updates voor de software te downloaden en te installeren.

4. Beperkingen aan het gebruik van onze intellectuele eigendom

Als je inhoud gebruikt waarop intellectuele-eigendomsrechten van toepassing zijn die wij hebben en die we ter beschikking stellen in onze Producten (zoals afbeeldingen, ontwerpen, video’s of geluiden die we aanbieden en die je toevoegt aan inhoud die je maakt of deelt op Facebook), behouden wij alle rechten op deze inhoud (uitgezonderd jouw rechten). Je mag alleen gebruikmaken van onze auteursrechten, handelsmerken (of vergelijkbare merktekens), wanneer dit uitdrukkelijk is toegestaan door ons. Je moet onze schriftelijke toestemming verkrijgen om onze producten of de bestanddelen daarvan te wijzigen, te vertalen, hiervan afgeleide werken te maken, te decompileren, of te onderwerpen aan reverse engineering of anderszins te proberen de broncode van ons te extraheren, tenzij een uitzondering of beperking van toepassing is op grond van toepasselijke wetgeving. 

4. Aanvullende bepalingen

1. Bijwerken van onze Voorwaarden

We zijn voortdurend bezig met het verbeteren van onze services en het ontwikkelen van nieuwe functies om zo onze Producten te verbeteren voor jou en onze community. Als gevolg daarvan moeten we deze Voorwaarden mogelijk van tijd tot tijd bijwerken om onze services en praktijken nauwkeurig weer te geven, om een veilige en beveiligde ervaring met onze Producten en services te bevorderen en/of om te voldoen aan toepasselijke wetgeving. Er worden alleen wijzigingen aangebracht als de bepalingen niet langer geschikt zijn of als ze niet volledig zijn en alleen als de wijzigingen redelijk zijn en naar behoren rekening houden met je belangen of als de wijzigingen vereist zijn voor veiligheids- en beveiligingsdoeleinden of om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving.

Tenzij de wijzigingen wettelijk verplicht zijn, informeren we je (bijvoorbeeld per e-mail of via onze Producten) ten minste 30 dagen voordat we wijzigingen aanbrengen in deze Voorwaarden en geven we je de kans om de wijzigingen te bekijken voordat ze in werking treden. Zodra de bijgewerkte Voorwaarden in werking zijn getreden, ben je aan deze Voorwaarden gebonden indien je onze Producten blijft gebruiken.

We hopen dat je onze Producten blijft gebruiken, maar als je niet instemt met onze bijgewerkte Voorwaarden en niet langer lid wilt blijven van LeefuitLiefde, kun je je account op elk moment.

2. Opschorting of beëindiging van account

We willen dat LeefuitLiefde een plek is waar mensen zich welkom en veilig voelen om zich te uiten en om hun gedachten en ideeën te delen.

Als we vaststellen dat je duidelijk, ernstig of herhaaldelijk inbreuk hebt gepleegd op onze Voorwaarden of ons Beleid, kunnen we je toegang tot LeefuitLiefde opschorten of definitief uitschakelen, en kunnen we je account definitief uitschakelen of verwijderen. We kunnen je account ook uitschakelen of verwijderen als je herhaaldelijk inbreuk maakt op intellectuele-eigendomsrechten van anderen of als we hiertoe om juridische redenen verplicht zijn.

We kunnen je account uitschakelen of verwijderen als je account na registratie niet is bevestigd, je account ongebruikt is en inactief blijft voor een langere tijdsperiode, of als we ontdekken dat iemand je account heeft gebruikt zonder je toestemming en we je eigendom van het account niet kunnen bevestigen. 

Wanneer we dergelijke actie ondernemen, informeren we je hierover en lichten we toe welke opties je hebt om te vragen om een herziening, tenzij we onszelf of anderen hierdoor blootstellen aan juridische aansprakelijkheid, onze community van gebruikers schade toebrengen, de integriteit of werking van onze services, systemen of Producten in gevaar brengen of verstoren, wanneer er sprake is van technische beperkingen of als we dit om juridische redenen niet mogen.

3. Aansprakelijkheidsbeperkingen

Niets in deze Voorwaarden is bedoeld om onze aansprakelijkheid uit te sluiten of te beperken in geval van overlijden, persoonlijk letsel of frauduleuze voorstelling van zaken als gevolg van onze nalatigheid, noch om je wettelijke rechten te beïnvloeden.

We nemen professionele zorgvuldigheid in acht bij het verstrekken van onze Producten en services aan jou en bij het behoud van een veilige, beveiligde en foutvrije omgeving. Op voorwaarde dat we met professionele zorgvuldigheid hebben gehandeld, aanvaarden we geen verantwoordelijkheid voor verliezen die niet zijn veroorzaakt door een schending van deze Voorwaarden door ons of anderszins door ons handelen, verliezen die niet redelijkerwijs voorzienbaar zijn door jou en ons op het moment waarop we deze Voorwaarden zijn aangegaan en gebeurtenissen die buiten onze redelijke invloed plaatsvinden.

4. Geschillen

Als zich een vordering of geschil voordoet voortkomend uit of in verband met je gebruik van LeefuitLiefde, gaan jij en wij ermee akkoord dat jij je eigen vordering of geschil tegen ons, en dat wij onze vordering of ons geschil tegen jou, kunnen aanbrengen in elke bevoegde rechtbank in het land van je hoofdverblijf die bevoegd is met betrekking tot je vordering of geschil, en de wetgeving van dat land is van toepassing ongeacht eventuele regels inzake strijdigheid tussen wettelijke bepalingen.

5. Overig

 1. Deze Voorwaarden  vormen de volledige overeenkomst tussen jou en LeefuitLiefde met betrekking tot je gebruik van onze Producten. Deze Voorwaarden gaan voor op eventuele eerdere overeenkomsten.
 2. Als een deel van deze Voorwaarden niet-afdwingbaar wordt bevonden, wordt het niet-afdwingbare deel beschouwd als gewijzigd in de mate die minimaal noodzakelijk is om deze afdwingbaar te maken, en als deze niet afdwingbaar kan worden gemaakt, wordt deze gescheiden en blijft het resterende gedeelte onverminderd van kracht en van toepassing. Als we iets uit deze Voorwaarden niet afdwingen, doen wij daarmee geen afstand van onze rechten. Een eventuele wijziging of afstand van deze Voorwaarden moet schriftelijk worden gedaan en door ons worden ondertekend.
 3. Je draagt geen rechten of verplichtingen op grond van deze Voorwaarden over aan iemand anders zonder dat je onze toestemming hebt.
 4. Je kunt iemand aanwijzen (zo iemand noemen we de contactpersoon voor een account met herdenkingsstatus) om je account te beheren als het de herdenkingsstatus heeft. Als je dit in je instellingen inschakelt, kan alleen de contactpersoon voor het account met herdenkingsstatus of een persoon die je hebt aangewezen in een geldig testament of soortgelijk juridisch document waaruit duidelijke toestemming blijkt om je inhoud aan die persoon na overlijden of bij onvermogen openbaar te maken, beperkte vrijgave van gegevens van je account vragen nadat het de herdenkingsstatus heeft gekregen.
 5. Deze Voorwaarden kennen geen rechten toe ten behoeve van derden. Al onze rechten en verplichtingen op grond van deze Voorwaarden kunnen we vrij overdragen in het geval van een fusie, overname of verkoop van activa, krachtens de wet of anderszins.
 6. In bepaalde gevallen moeten we mogelijk de gebruikersnaam van je account wijzigen (bijvoorbeeld wanneer iemand anders aanspraak maakt op de gebruikersnaam en deze niet gerelateerd lijkt te zijn aan de naam die je in het dagelijks leven gebruikt).
 7. We zijn altijd blij met feedback en andere suggesties over onze producten en services. Maar we kunnen feedback en andere suggesties gebruiken zonder beperkingen en zonder verplichting om je hiervoor te vergoeden en we zijn niet verplicht deze vertrouwelijk te houden.
 8. Als ons eigendom van of onze controle over alle of een deel van onze Producten of bijbehorende middelen verandert, kan dit resulteren in een overdracht van je informatie aan de nieuwe eigenaar.

Laatst gewijzigd: 7 september 2023